Phân biệt cách sử dụng của: Some/many/any/a few/ a little/ a lot of/ lots of

Some:

-          Dùng trong câu khẳng định

-          Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

-          Some cũng được dùng trong câu hỏi

 VD: I have some friends

Any:

-          Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

-          Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 VD: There aren’t any books in the shelf

Many:

-          Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn

-          Đi với danh từ đếm được số nhiều

VD: Do you have many cars?

A lot of/ lots of:

-          Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn

-          Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

-          Thường mang nghĩa “informal”

VD: We spent a lot of money

A few:

-          Dùng trong câu khẳng định

-          Dùng với danh từ đếm được số nhiều

VD:  She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

 (Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).

Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

 A little:

 -          Dùng trong câu khẳng định

 -          Đi với danh từ không đếm được

 VD: Have you got any money? - Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

 

Ngữ pháp tiếng anh

Chia sẻ bài viết nàyChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻChia sẻ
Gửi EmailIn bài

Các bài liên quan